Wczytuję dane...
KOD: 978-83-246-7900-3
Autor: Adam Zaremba
Koszt wysyłki od: 5.90 PLN
Wydawca: One Press

Wprowadzenie do książki

Jak zarabiać na surowcach?

   Zasadniczym celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy w warunkach strukturalnych zmian na rynkach towarowych, wynikających ze wzrostu znaczenia inwestorów finansowych, inwestycje w surowce pozostają zasadne zarówno jako samodzielne lokaty, jak i jako składowa szerszego portfela inwestycyjnego przyczyniająca się do wzrostu efektywności, czyli poprawy relacji zysku do ryzyka. Mówiąc krótko, czy wobec fundamentalnych zmian na rynkach inwestowanie w surowce wciąż ma jakiś sens?
   Treść książki podzielono na sześć rozdziałów.
   Rozdział pierwszy obejmuje doprecyzowanie podstawowych pojęć związanych ze strategiczną alokacją aktywów na rynkach surowców. Opisano w nim funkcjonujące w literaturze definicje i klasyfikacje aktywów, a także rozróżniono pojęcia alokacji aktywów benchmarkowej, strategicznej i taktycznej. Zaprezentowano też ogólny zarys inwestycji na rynkach surowców wraz ze wskazaniem dróg uzyskania na nie ekspozycji.
   Rozdział drugi koncentruje się na charakterystyce i funkcjonowaniu pasywnych lokat na rynkach surowców, przez które rozumie się inwestycje w indeksy surowcowych kontraktów futures. Po zaprezentowaniu historii rozwoju rynków futures została dokonana analiza różnych źródeł zysków związanych z surowcowymi kontraktami futures. W dalszej części przedstawiono kluczowe teorie i hipotezy wyjaśniające funkcjonowanie długoterminowych dodatnich stóp zwrotu dla inwestorów na rynku surowców. Następnie praca skupia się na przeglądzie dostępnych publicznie indeksów surowców, czego zwieńczeniem jest dobór indeksu, który w najwyższym stopniu będzie rzetelnie reprezentował tę klasę aktywów na potrzeby dalszych badań empirycznych. Rozdział drugi kończy przegląd literatury dotyczącej występowania premii za ryzyko na rynkach surowców, a także zasadności ich wykorzystania w przypadku optymalizacji portfela inwestycyjnego pod względem zysku do ryzyka.
   Przedmiotem rozważań rozdziału trzeciego są aktywne inwestycje na rynkach surowców, przez które rozumie się fundusze kontraktów terminowych (ang. managed futures). Analogicznie do rozdziału drugiego w pierwszej kolejności omówiona została pokrótce historia ewolucji funduszy typu managed futures, a także scharakteryzowano podstawy instytucjonalne ich funkcjonowania. Następnie zobrazowano podstawowe metody zarządzania portfelami funduszy kontraktów terminowych wraz z teoretycznym uzasadnieniem występowania dodatnich stóp zwrotu w przypadku aktywnych inwestycji na rynkach surowców. Kolejny punkt rozdziału trzeciego koncentruje się na benchmarkach branży managed futures i ewentualnych obciążeniach niesionych przez nie informacji. Celem tych rozważań jest dobór właściwego benchmarku, który będzie mógł zostać wykorzystany na potrzeby dalszych badań empirycznych. Podobnie jak w przypadku analizy inwestycji pasywnych, rozdział trzeci kończy się przeglądem literatury dotyczącej zasadności inwestowania na rynkach managed futures.
   Kolejna część pracy — rozdział czwarty — skupia się na zjawisku finansjalizacji rynków towarowych, czyli wzroście znaczenia inwestorów finansowych na rynkach towarowych. W rozdziale czwartym zostały postawione dwojakie cele. Po pierwsze, scharakteryzowanie i zbadanie wpływu konsekwencji finansjalizacji na warunki inwestowania na rynkach surowcowych. Pod uwagę wzięto pięć potencjalnych skutków zjawiska finansjalizacji: powstawanie baniek cenowych, wzrost korelacji pomiędzy poszczególnymi surowcami, wzrost korelacji pomiędzy rynkiem surowców a rynkiem akcji, zmianę struktury terminowej rynków oraz spadek skuteczności analizy technicznej, przy czym analiza miała charakter przeglądu dotychczasowej literatury. Cel drugi stanowiła próba kwanty-fikacji znaczenia trzech zjawisk, które mogłyby wywierać zasadniczy wpływ na warunki inwestowania w surowce: wzrostu korelacji pomiędzy rynkiem surowców a rynkiem akcji, zmiany struktury terminowej rynków oraz spadku skuteczności analizy technicznej.
   Rozdział piąty stanowi wstęp do finalnej analizy empirycznej w postaci przygotowania narzędzi, które posłużą do badania. Aktywne i pasywne lokaty na rynkach surowców ze względu na swój charakter, który jest zasadniczo odmienny od tradycyjnych inwestycji w akcje lub obligacje, wymagają zastosowania niestandardowych miar oceny inwestycji. Rozdział piąty obejmuje dwie części. W pierwszej zostały scharakteryzowane miary oceny inwestycji funkcjonujące w literaturze ze wskazaniem ich wad związanych ze specyfiką rynku surowców, a następnie zaproponowane dwie nowe miary, które zostaną wykorzystane w analizie empirycznej. W części drugiej omówiona została metodyka badania odnośnie do statystycznej zasadności włączania surowców do tradycyjnego portfela akcji i obligacji.
   Ostatni rozdział pracy — szósty — zawiera badanie empiryczne, które ma na celu zweryfikowanie zasadności inwestycji na rynkach surowców w dwóch aspektach: jako samodzielnej inwestycji oraz jako elementu szerszego portfela inwestycyjnego. Badanie zasadności inwestowania w surowce zostało przeprowadzone z wykorzystaniem „surowych” danych historycznych, a także po ich modyfikacji mającej na celu uwzględnienie potencjalnych strukturalnych zmian rynków surowcowych, będących konsekwencją wzrostu znaczenia inwestorów finansowych.
   Pracę zamyka Zakończenie, w którym podsumowano wnioski z przeprowadzonych badań i dostarczono odpowiedzi na pytanie o zasadność inwestycji na rynkach surowców. Wskazane zostały także kierunki dalszych badań, które mogłyby potencjalnie rzucić nowe światło na kwestie będące przedmiotem niniejszej książki.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Adam Zaremba

 • Liczba stron: 

  320

 • Wymiary: 

  165x235

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-246-7900-3

 • Rok wydania: 

  2014

Polecamy