Wczytuję dane...
Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póĽn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poĽn. zm.)


1. Varia24.pl przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego Relaksacyjna.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Relaksacyjna.pl

3. Varia24.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności Varia24.pl ściśle przestrzega Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Varia24.pl stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Przesłane przez Państwa maile są archiwizowane głównie w celach statystycznych. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

6. Państwa dane osobowe są wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom:

a. wysłania zamówienia,
b. wystawienia i przesłania rachunków,
c. informowania o nowych produktach, promocjach i usługach oferowanych przez Relaksacyjna.pl po wyrażeniu zgody przez klienta.

7. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Relaksacyjna.pl, nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU , która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Relaksacyjna.pl należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

9. Księgarnia Relaksacyjna.pl  prowadzona przez Varia24.pl Radosław Wilk wykorzystuje mechanizm tzw. "s" (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności s w ustawieniach przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt bok@varia24.pl