E-Konsument W Europie
Wczytuję dane...
KOD: 978-83-246-8041-2
Autor: Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny
Koszt wysyłki od: 4.90 PLN
Wydawca: One Press

Wprowadzenie do książki

E-konsument w Europie

Komparatywna analiza zachowań

   Celem pracy jest uzupełnienie wiedzy na temat zachowań e-konsumentów w Europ e w szczególności identyfikacja i porównanie zachowań nabywczych e-konsumentów w wybranych krajach europejskich. Przedstawione w pracy wyniki są próbą odpowiedzi na pytania:

 1. KIM JEST e-konsument? (Jaki jest profil demograficzno-psychograficzny użytkowników Internetu dokonujących zakupów w sieci w wybranych krajach europejskich).
 2.  CO KUPUJE e-konsument? (Jaka jest struktura asortymentowa koszyka zakupów).
 3.  DLACZEGO KUPUJE w Internecie? (Motywy dokonywania zakupów online).
 4.  JAK KUPUJE? (Sposób gromadzenia i źródła informacji o ofercie, determinanty wyboru produktu, warunki zakupu online).
 5.  GDZIE KUPUJE? (Formy organizacji handlu w Internecie, determinanty wyboru miejsca zakupu).

   Celem pracy jest również wskazanie zbioru informacji, które mogą być istotne w procesie podejmowania decyzji dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie i kierujących swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich.
    Szeroko zakrojone cele pracy wymagały zawężenia zakresu podmiotowego i przestrzennego badań bezpośrednich. Podmiotem badania byli młodzi konsumenci w wieku 18-25 lat, dokonujący zakupów online. Badania przeprowadzono w 2012 roku w 6 celowo dobranych krajach Europy: Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech, techniką ankiety audytoryjnej na próbie 1800 osób.
  Zrealizowane badania międzynarodowe z jednej strony pozwoliły stworzyć „fotografię” „narodowych e-konsumentów” (e-konsumentów z Francji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Włoch), z drugiej strony dały podstawy do wyodrębnienia segmentu „europejskiego e-konsumenta”. Postawiono tezę, że różnice dotyczące cech psychograficznych (wynikające z kultury narodowej) oraz warunków życia (wynikające z rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów) e-konsumentów z różnych krajów Europy nie wpływają znacząco na ich zachowania nabywcze w Internecie, przez co można ich traktować jako jednorodną grupę e-nabywców.
  Praca składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter teoretyczno--metodyczny, pozostałe — empiryczny.
  W rozdziale 1. wyjaśniono podstawowe pojęcia, które stanowiły obiekt międzynarodowych badań porównawczych. Zdefiniowano e-konsumenta, wskazując jego cechy charakterystyczne i posób podejmowania decyzji. W rozdziale przedstawiono także podstawy teoretyczne międzynarodowych badań zachowań nabywczych e-konsumentów, wskazując na problemy metodologiczne występujące na każdym etapie procesu badawczego.
  Rozdział 2. został poświęcony charakterystyce wybranych krajów Europy. W oparciu o wtórne źródła informacji przedstawiono czynniki otoczenia demograficznego, kulturowego, ekonomicznego, prawnego i technologicznego determinujące zachowania e-konsumentów.
   W rozdziałach 3. i 4. zamieszczono rezultaty komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów z wybranych krajów Europy dokonanej w oparciu o wyniki badań bezpośrednich. W rozdziale 3. przedstawiono portret demograficzno-psychograficzny e-konsumentów oraz postawy badanych wobec różnych aspektów życia, w tym zakupów, oszczędzania, Internetu, ekologii i mody.
   Przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale 4. są zachowania nabywcze e-konsumentów. Zaprezentowano tu częstotliwość zakupów wybranych kategorii produktowych i średnie wydatki na zakupy online. Zidentyfikowano czynniki determinujące decyzje e-konsumentów dotyczące wyboru produktów, sposobów dokonywania zakupów online oraz miejsc i warunków ich realizacji.
   Pracę kończy podsumowanie, które jest syntezą wyników badań bezpośrednich. Wskazano te elementy zachowań w procesie nabywczym, w których e-konsumenci (niezależnie od kraju pochodzenia) są do siebie podobni. Opisano również te elementy zachowań, w których zaobserwowano występowanie różnic między e-konsumentami pochodzącymi z wybranych krajów. Wyniki badań pozwoliły na identyfikację kluczowych z perspektywy e-konsumentów wartości, jakie dają im zakupy online. W nawiązaniu do mapy strategii (będącej rozwinięciem Strategicznej Karty Wyników) przedstawiono proces zarządzania relacjami z e-konsumentami na rynkach międzynarodowych.
   Książka, w opinii autorów, jest syntetycznym i unikatowym opracowaniem, które może posłużyć poznaniu segmentu europejskich e-konsumentów. Zamierzeniem autorów jest, aby książka oprócz walorów poznawczych miała także walory użyteczne. Autorzy mają nadzieję, że przedsiębiorcy wykorzystają zawarte w pracy informacje do usprawnienia prowadzenia e-biznesu na rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny

 • Liczba stron: 

  168

 • Wymiary: 

  180x235

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-246-8041-2

 • Rok wydania: 

  2013

Polecamy