Symulacja Procesów Biznesowych
Wczytuję dane...
KOD: 978-83-246-5141-2
Autor: Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski
Dostępność: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN
Wydawca: One Press

Wprowadzenie do książki

Symulacja procesów biznesowych

Standardy BPMS i BPMN w praktyce

   Niniejsza pozycja charakteryzuje się specyficzną formą. Jest ona daleka od typowego podręcznika, drobiazgowo charakteryzującego nawet najbardziej zaawansowane kategorie modelowania wykorzystywanych notacji. Nie jest także zorganizowana wokół zestawu ćwiczeń demonstracyjnych bądź do samodzielnego wykonania. Architektura książki oparta jest na dwóch kompleksowych, konsekwentnie rozwijanych studiach przypadków — na każdy omawiany standard modelowania przypada po jednym studium. Autorzy pokazują, jak krok po kroku konstruować rozbudowane modele procesowe, zachowując spójność specyfikacji i wyrazistość poszczególnych diagramów, a następnie wykorzystywać te modele jako podstawę przeprowadzania symulacji. W miarę rozwoju modeli płynnie wprowadzane są najistotniejsze aspekty teoretyczne poszczególnych notacji oraz zestawy wskazówek ukierunkowanych na rozwój umiejętności pracy czytelnika z pakietem narzędziowym wspomagającym specyfikację i optymalizację procesów biznesowych.

   Z uwagi na nierozłączność poruszanej tematyki z profesjonalnymi środowiskami modelowania rozdział pierwszy poświęcono kwestii wsparcia narzędziowego w dokumentowaniu procesów biznesowych. Przywołano w nim liczne samodzielne środowiska oraz rozszerzenia narzędzi o charakterze uniwersalnym, mogące stanowić ciekawą propozycję dedykowaną analitykom procesów. W rozdziale tym omówiono również cykl życia procesu biznesowego oraz nakreślono zakres wsparcia poszczególnych faz cyklu funkcjonalnością środowisk modelowania i optymalizacji procesów. Szczególną uwagę poświęcono potencjalnym modelom, jakie można opracowywać w ramach dokumentowania procesów biznesowych organizacji gospodarczej.

   W rozdziale drugim zawarto syntezę wiedzy w zakresie standardów, modeli i technik modelowania procesów biznesowych. Szerzej scharakteryzowano wysoce elastyczny paradygmat BPMS oraz notację BPMN, będącą wiodącym kandydatem do roli dominującego standardu modelowania procesów biznesowych.

   Rdzeń rozdziału trzeciego oraz czwartego stanowią selektywne studia przypadku. W trakcie ich analizy czytelnik uzyska wiedzę w zakresie identyfikacji i dekompozycji procesów biznesowych oraz konstruowania wyrazistych modeli i diagramów BPMS/ BPMN. W rozdziałach tych zamieszczono ponadto opis działań, jakie należy podjąć, aby we własnym środowisku programowo-sprzętowym osiągnąć efekt w postępach projektów analogiczny do opisanego w książce.   Wskazówki o ukierunkowaniu praktycznym stanowią wyodrębnione i oznaczone narastającymi numerami fragmenty tekstu w poszczególnych punktach kolejnych rozdziałów. W odniesieniu do wskazówek przyjęto następujące zasady, które ułatwiają poruszanie się po zawartych zaleceniach:

 • każde wyrażenie słowne (np. nagłówek okna projektu, nazwa parametru czy opis pola w notatniku obiektu) widoczne na ekranie komputera napisano we wskazówkach kursywą, reguła ta ma zastosowanie zarówno w przypadku wyrażeń słownych używanych przez dostawcę oprogramowania, jak i wyrażeń wprowadzanych przez użytkownika systemu;
 • jeżeli w danej wskazówce została opisana określona funkcjonalność narzędziowa (np. w jaki sposób dokonać zmiany nazwy modelu) i jest ona używana w kolejnych wskazówkach, to opis sposobu realizacji danej funkcjonalności nie jest powtarzany, a przywoływany jest jedynie jej rezultat.

   Rozdział piąty poświęcono zarysowaniu problematyki doprecyzowywania opracowanej dokumentacji diagramowej procesów biznesowych organizacji gospodarczej poprzez gromadzenie i wprowadzanie do modeli danych ilościowych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy symulacyjnej. Zaakcentowano kwestię pozyskiwania danych z systemów informatycznych wdrożonych w organizacji gospodarczej.

   Kluczowy dla problematyki niniejszej książki jest rozdział szósty. Scharakteryzowano w nim szereg technik analitycznych oraz algorytmów symulacyjnych, ukierunkowanych na udoskonalanie wykorzystywanych modeli procesowych. Jako narzędzie optymalizacji procesów biznesowych w drodze symulacji wykorzystano środowisko ADONIS. W odniesieniu do każdego proponowanego algorytmu opisano jego istotę, niezbędne parametry wejściowe oraz zapewniane efekty. Omówiono także efekty symulacji pod kątem potencjalnych modyfikacji modeli ujętych w rozdziałach 3-4, uzasadnionych rezultatami przeprowadzonych analiz. Rozdział podsumowano charakterystyką oraz egzemplifikacją kwerend analitycznych i ewaluacyjnych. Kwerendy te umożliwiają zbiorczą selekcję, ocenę oraz analizę porównawczą parametrów procesów biznesowych i ich kategorii modelowania, tj. graficznych i tekstowych elementów składowych diagramów specyfikujących proces.

   Zawarte w książce przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości ADONIS-a. Nie aspirowano również do wykorzystania wszystkich kategorii modelowania dostępnych w bibliotekach BPMS oraz BPMN. Warto jednak dodać, że jeśli w trakcie czytania tej książki czytelnik zrealizuje samodzielnie opisane przez autorów studia przypadków, to zdobyta w ten sposób wiedza będzie stanowiła solidną bazę do przeprowadzania własnych projektów. Ta wiedza będzie się poszerzać dzięki doświadczeniu, rosnącemu w miarę używania narzędzia, a analiza dokumentacji i materiałów dostarczonych przez dostawcę oprogramowania pozwoli na zapoznanie się z tym wycinkiem funkcjonalności środowiska, którego z uwagi na cel i charakter niniejszej książki nie poddano szerszemu omówieniu.

   Jednocześnie autorzy chcieliby podziękować Jerzemu Gawinowi oraz Krzysztofowi Zarembie za stworzenie ram organizacyjnych umożliwiających sprawne przeprowadzenie badań empirycznych, jak również konsultacje dotyczące procesów wieczystoksięgowych zachodzących w wydziałach ksiąg wieczystych oraz specyfiki podmiotów deweloperskich.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski

 • Liczba stron: 

  208

 • Wymiary: 

  158x235

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-246-5141-2

 • Rok wydania: 

  2013

Polecamy