Wczytuję dane...
KOD: 978-83-85475-81-1
Autor: Anna Ciesielska
Dostępność: 24 godzin
EAN: 9788385475811
Koszt wysyłki: ★☆★ ☆Darmowa Dostawa ☆★☆★
Wydawca: Centrum Anna

Wprowadzenie do książki

Pakiet Filozofia zdrowia, Filozofia Życia, Filozofia smaku

Pakiet trzech książek Anny Ciesielskiej

 • Filozofia zdrowia
 •   Kwaśne, surowe, zimne… Właściwe odży­wia­nie jest pasją mojego życia. Dociekliwość i chęć pozna­nia prawdy o wpły­wie żywie­nia na zdro­wie czło­wieka zaowo­co­wały odkry­ciem przeze mnie medy­cyny chińskiej. Poznałam zasady i prawa, na jakich ta ogromna wie­dza jest oparta. Stosując je pomo­głam jed­no­cze­śnie sobie i swoim naj­bliż­szym. Efekty prze­szły naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Zrozumiałam, że na stan naszego zdro­wia mają wpływ nie wita­miny i sole mine­ralne, ale natura poży­wie­nia (ener­gia). Nadmiar poży­wie­nia wychła­dza­ją­cego (kwa­śne, surowe, zimne) jest główną przy­czyną naszych chorób.
 • Filozofia Życia
 •   Filozofia życia” jest kon­ty­nu­acją „Filozofii zdro­wia”. Omawiam w niej dokład­nie więk­szość cho­rób, uświa­da­mia­jąc jed­no­cze­śnie ich przy­czyny. Podaję przy­kłady zale­ceń, dając moż­li­wość samo­dziel­nej pracy w roz­wią­zy­wa­niu naszych zdro­wot­nych pro­ble­mów. Książka jest nie­zbęd­nym pod­ręcz­ni­kiem dla wszyst­kich chcą­cych zgłę­biać taj­niki kuchni Pięciu Przemian, jak rów­nież życia według Pięciu Przemian, co w kon­se­kwen­cji da rów­no­wagę ener­ge­tyczną i tak upra­gnione zdro­wie. Doświadczając tej wie­dzy dys­cy­pli­nu­jemy rów­nież nasze emo­cje – sta­jemy się ufni, życz­liwi i bar­dziej wyro­zu­miali dla ota­cza­ją­cego nas świata. Kuchnia PP łago­dzi obyczaje.
 • Filozofia smaku
 •   Kochani, w “Filozofii Smaku” sku­piam się na sztuce zrów­no­wa­żo­nego goto­wa­nia i dosma­ko­wy­wa­nia wg wła­snych ocze­ki­wań. Kuchnia to nie­do­ce­niane labo­ra­to­rium. Tworzone w nim w garn­kach i na ogniu ener­gie powinny być z sza­cun­kiem i nale­ży­cie wyko­rzy­sty­wane dla naszego zdrowia. Czego nam potrzeba? Talerza gorą­cej zupy ze szczyptą miło­ści. Bo gotu­jąc daje­cie cie­pło, czu­łość i tro­skę. Próbujcie, sma­kuj­cie, baw­cie się prze­pi­sami! Macie ich już w sumie — razem z poprzed­nimi — ponad czte­ry­sta:). Przydadzą się zarówno sta­rym wyja­da­czom, jak i zupeł­nym świeżynkom.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Anna Ciesielska

 • Liczba stron: 

  270, 319, 320

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-909614-0-8, 978-83-909614-1-5, 978-83-909614-2-2

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...